SmartHome Security ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਪਾਓ $1500 ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਉਪਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ।1

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ #1 ਹੋਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ

ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਬਣਾਓ2

ਹੋਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜੋੜੋ ਜਾਂ ਹਟਾਓ।

ਸੇਫ਼ਟੀ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ SmartHome ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ Smart Home ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਪ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੈਕੇਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ।

ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ-ਇਨ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਨੁਭਵ ਦੇ 150 ਸਾਲ

ADT ਹੁਣ TELUS ਹੈ TELUS ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ SmartHome ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

SmartHome Security ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ

ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੋਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਠੀਕ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੋ

ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੀਏ? ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਮਲ ਹੈ। ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

SmartHome Security ਪਲਾਨਾ ਵਿੱਚ TELUS ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਨੀ ਪਛਾਣ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ Canada ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮਨ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਜੋੜੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਗਾਰਡ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋ-ਮੋਨੀਟਰਡ ਪਲਾਨ ਨਾਲ $5/ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ‘ਤੇ।

ਅੱਜ ਹੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Smart Home ਐਪ iOS ਅਤੇ Android ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
Download on the Apple App Store
4.6 star rating
7K ratings
Get it on Google Play
4 stars app rating
1K ratings

ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

“ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਕੈਥਰੀਨ, St. Leonard, QC ਤੋਂ
TELUS ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆ
“ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਗੈਗਨ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।”
TELUS ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆ
Play Store ਸਮੀਖਿਆ
“TELUS ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।”
ਝਾਂਗਵੀ
App Store ਸਮੀਖਿਆ
ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਲੋਕ SmartHome Security ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਹੋਰ TELUS ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸੌਲਿਉਸ਼ੰਜ਼

Couple sitting in living room

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

TELUS SmartHome Security ਕਸਟਮ ਪਲਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨਤ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਖ਼ਾਸ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੈਨਰ, CCTV ਸੌਲਿਉਸ਼ਨ, ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪ ਪੰਪ ਅਲਾਰਮ, ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਗੇਟ ਅਤੇ 24/7 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ।

TELUS Secure Business

TELUS Secure Business 24/7 ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Leo the lion cub checks out TELUS’ 2023 BrandSpark Most Trusted by Canadian Shoppers multi-year winner award.
BrandSpark Most Trusted by Canadian Shoppers - Multi-year Winner

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਲਾਰਮ ਸੇਵਾ 3

Get to know TELUS SmartHome Security

Learn about SmartHome Security
Learn about SmartHome Security
Get help with your security system