ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਲਓ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ $280 ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਕੈਮਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੈਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਲਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਡੌਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਲਈ ਖ੍ਹੋਲੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ।

ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰੋ ਪਲੈਨ $18/ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ।


ਦੇਖੋ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਸਾਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ

ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਮੋਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।


ਖੁਦ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ

ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਸਿਕਿਊਿਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੋ।

TELUS Secure Business

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।