Skip to content

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti TELUS Agriculture & Consumer Goods

1. októbra 2022

Vaše súkromie je pre nás dôležité

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) sa vzťahujú na Spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou TELUS Agriculture Solutions Inc. a jej pridruženými spoločnosťami d/b/a TELUS Agriculture & Consumer Goods („TAC“, „my“, „nás“ a „naše“).  V TAC veríme, že dôležitou súčasťou ochrany súkromia je mať jasno v tom, ako nakladáme s osobnými údajmi, a zaistiť, aby boli informácie o našom prístupe ľahko dostupné. Tieto Zásady sme vypracovali s cieľom načrtnúť, ako chránime osobné údaje, ktoré ste nám zverili. Tieto zásady sú aktuálne od 30. septembru 2022. Z času na čas ich môžeme zmeniť a zmeny zverejniť na našej Stránke, preto ju nezabudnite pravidelne kontrolovať. Ak vykonáme akékoľvek zmeny týchto Zásad, ktoré podstatne ovplyvnia naše postupy v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sme od vás predtým zhromaždili, pokúsime sa vás o tom vopred informovať a upozorniť na túto zmenu na našej Stránke.  Ak to vyžadujú platné zákony, vyžiadame si aj váš súhlas.

Rozsah týchto Zásad

Tieto zásady sa vzťahujú na Spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou TELUS Agriculture Solutions Inc. a jej pridruženými spoločnosťami („ TAC “, „ my “, „ nás “ a „ naše “).  Tieto Zásady sa vzťahujú najmä na osobné údaje zhromaždené prostredníctvom:  

 • Akejkoľvek webovej stránky TAC, na ktorej tieto Zásady uverejňujeme (ďalej len naše „Stránky“);

 • Našich mobilných alebo stiahnuteľných aplikácií, webových aplikácií alebo platforiem SaaS (ďalej len naše „Aplikácie“); a

 • Akejkoľvek offline zbierky, či už v rámci používania našich Stránok a Aplikácií alebo mimo nich

 Naše Stránky, Aplikácie a akékoľvek offline služby sa spoločne označujú ako „Služby“.

Ak poskytujeme Služby určené pre firemných zákazníkov, vystupujeme ako sprostredkovateľ a firemný zákazník je Správcom akýchkoľvek osobných údajov, ktoré poskytuje alebo ktoré zhromažďujeme v jeho mene. V týchto prípadoch je obchodný Zákazník zodpovedný za poskytnutie všetkých požadovaných oznámení o ochrane osobných údajov alebo práv svojim Koncovým používateľom. Koncoví používatelia by mali kontaktovať priamo obchodného Zákazníka, aby si uplatnili všetky práva, ktoré majú k dispozícii.

Niekedy môžeme vystupovať ako prevádzkovateľ osobných údajov, ktoré spracúvame. V takom prípade bude konkrétny subjekt TAC, s ktorým komunikujete, prevádzkovateľom. Zoznam všetkých subjektov TAC, ktoré môžu byť prevádzkovateľmi („Zoznam“), nájdete tu.  

Uplatňovanie týchto Zásad podlieha požiadavkám alebo ustanoveniam akýchkoľvek platných právnych predpisov, nariadení, dohôd alebo rozhodnutiam akéhokoľvek súdu alebo iného zákonného orgánu. Ďalšie informácie o Spracúvaní osobných údajov z týchto jurisdikcií nájdete aj v príslušných oddieloch pre jednotlivé krajiny/regióny nižšie.

Potvrdenie

Používaním služieb beriete na vedomie, že s vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať tak, ako je uvedené v týchto Zásadách a v akejkoľvek zmluve, ktorú ste s nami uzavreli. 

Súhlas

V rozsahu požadovanom platnými právnymi predpismi získava TAC všetky súhlasy potrebné na Spracovanie osobných údajov, ako je opísané v týchto Zásadách. Ak však TAC nemá priamy vzťah s Koncovými používateľmi, spoliehame sa na to, že naši Zákazníci získajú všetky potrebné súhlasy alebo inak disponujú všetkými potrebnými oprávneniami, ktoré potrebujeme na Spracúvanie osobných údajov Koncových používateľov.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

Osobné údaje môžeme zhromažďovať priamo od vás alebo automaticky prostredníctvom vášho používania našich Služieb. K zhromažďovaniu môže dôjsť napríklad vtedy, keď si vytvoríte účet, požiadate nás o informácie, získate prístup k našim Službám, prihlásite sa na odber komunikácie alebo sa zúčastníte na našich podujatiach. Informácie môžeme zhromažďovať aj zo zdrojov tretích strán (aj offline), napríklad zo sociálnych médií, od zákazníkov fariem a podnikov alebo z obchodných databáz a záznamov.  

Informácie, ktoré zhromažďujeme od vás alebo tretích strán

V závislosti od vašej interakcie s nami zhromažďujeme nasledujúce informácie, ktoré môžu vo vašej jurisdikcii predstavovať osobné údaje:

 • vaše meno, e-mail, adresu (vrátane krajiny), telefónne číslo a prihlasovacie údaje

 • názov vašej spoločnosti alebo farmy, webová stránka alebo priemyselné odvetvie

 • fakturačné, dodacie a platobné údaje

 • komunikačné preferencie

 • akékoľvek iné informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete alebo ktoré sú potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať Služby, napríklad agronomické údaje, údaje o poľnohospodárskej výrobe alebo akékoľvek informácie o vašej pôde vrátane digitálnych shapefile hraníc polí alebo súradníc GPS polí.

 • hranice polí alebo informácie o zemepisnej polohe vzhľadom na polia

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky

Automaticky zhromažďujeme informácie o vašom používaní našich Stránok a Aplikácií prostredníctvom súborov cookie, webových majákov, skriptov a iných technológií. Tieto informácie zvyčajne nekombinujeme s inými informáciami, ktoré o vás zhromažďujeme, vrátane vašich osobných údajov (pozri tiež "Súbory cookie a iné mechanizmy sledovania"). Môžeme tiež zhromažďovať alebo odvodzovať informácie o vašich preferenciách pre konkrétne Služby, ak vaše aktivity pri používaní naznačujú, aké sú vaše preferencie.

Medzi typy informácií, ktoré automaticky zhromažďujeme z našich Stránok a/alebo Aplikácií, patria:

 • Doménové meno

 • Typ vášho prehliadača, jazyk a operačný systém

 • Online prehliadanie alebo ‘clickstream’ alebo údaje o vašom správaní na našich stránkach (napr. dĺžka vašej návštevy, zobrazené stránky, kliknuté odkazy). 

 • Webová stránka, ktorá vás priviedla na naše Stránky 

 • Identifikátory zariadenia, ako sú reklamné identifikátory, názov a model, adresa IP, typ, názov a verzia operačného systému

 • Ak je to potrebné na poskytovanie Služby, informácie o polohe vášho mobilného zariadenia

Ako a prečo používame vaše informácie

Vaše informácie vrátane osobných údajov používame na tieto účely:

Poskytovanie služieb/transakčné účely: 

 • Na komunikáciu s vami počas celého vášho vzťahu s TAC 

 • Na pochopenie vašich potrieb a preferencií 

 • Na poskytovanie produktov a služieb, ktoré sú prispôsobené vašim požiadavkám

 • Na diagnostikovanie technických problémov a na udržiavanie a zvyšovanie bezpečnosti a zabezpečenia 

 • Na splnenie zmluvných, právnych a regulačných požiadaviek 

Marketingová komunikácia:

V súlade s platnými zákonmi (a s vaším súhlasom, ak je to potrebné) môžeme vaše údaje použiť na zasielanie:

 • bulletinov, informácií o produktoch a podujatiach

 • marketingových oznámení o našich službách alebo službách subjektov skupiny TAC

 • marketingových oznámení o produktoch a službách iných nepridružených subjektov tretích strán, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať. 

Reklama:

 • Aby ste nám pomohli určiť relevantný reklamný obsah a médiá a vytvoriť vlastné publiká 

 • Na vyhodnotenie úspešnosti našich reklamných kampaní (vrátane cielenej reklamy a offline propagačných kampaní)

 • Pozrite si nižšie uvedenú časť o Reklamných sieťach.

Vylepšovanie/vývoj/výskum stránok a produktov: 

 • Na vývoj, zlepšenie, aktualizáciu alebo vytvorenie Služieb

 • Na štúdium toho, ako sa naše Služby používajú, a to na agregovanom aj individualizovanom základe 

 • Na administráciu prieskumov a dotazníkov

Naše používanie agregovaných/deidentifikovaných údajov:

Osobné údaje (a ak to nie je zakázané v našich zákazníckych zmluvách, aj akékoľvek iné informácie, ktoré zhromažďujeme) môžeme transformovať pomocou techník, ako je deidentifikácia, anonymizácia alebo pseudonymizácia. Takéto transformované súbory údajov môžeme použiť na výskum, zlepšenie služieb, vývoj nových služieb, marketing, reklamu, analýzu trendov alebo iné podobné účely na podporu našich obchodných cieľov. Takéto súbory údajov môžeme zdieľať aj s inými subjektmi, ako je uvedené nižšie.

Právne účely:

 • Aby sme zachovali naše zákonné práva alebo splnili iné zákonné povinnosti, ktoré môžeme mať, napríklad v súvislosti so súdnymi spormi alebo opatreniami regulačných orgánov alebo orgánov činných v trestnom konaní

 • Na ochranu našej činnosti a práv a bezpečnosti našich Zákazníkov, vrátane ochrany pred podvodmi alebo inou trestnou činnosťou, ich identifikácie alebo vyšetrovania

 • Na odpovede na žiadosti verejných a vládnych orgánov, a to aj mimo krajín, v ktorých sú zákazníci usadení

 • Na splnenie akýchkoľvek iných právnych a regulačných požiadaviek vrátane dodržiavania platných zákonov a predpisov mimo krajín, v ktorých sú zákazníci usadení.

S kým zdieľame vaše informácie

Vaše informácie vrátane osobných údajov môžeme zdieľať s:

 • Poskytovateľmi služieb. Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, zdieľame s poskytovateľmi služieb, ktorí vykonávajú funkcie v našom mene, ako sú hostingové služby, spracovatelia platieb, marketingové agentúry a akékoľvek iné subjekty, ktoré potrebujú prístup k týmto informáciám na uľahčenie poskytovania Služieb.

 • Pridruženými spoločnosťami.  Ako globálna organizácia zdieľame vaše osobné údaje so subjektmi skupiny TAC na celom svete, aby sme vám mohli poskytovať Služby a kontaktovať vás v súvislosti s vašou žiadosťou o Služby. Ak to povoľujú platné právne predpisy, subjekty skupiny TAC môžu zdieľať vaše informácie v rámci skupiny na účely iných členov skupiny, aby vám mohli ponúkať svoje vlastné produkty a služby. Subjekty skupiny TAC môžu vaše informácie používať aj na účely analýzy, návrhu, vývoja, zlepšovania a poskytovania produktov. 

 • Reklamnými sieťami. Údaje zdieľame so subjektmi, ktoré v našom mene vykonávajú cielenú reklamu. Pozrite si časť Reklamné siete nižšie. 

 • Inými subjektmi: S vaším súhlasom môžeme vaše údaje poskytnúť iným subjektom vrátane bánk, spracovateľov potravín, poisťovní, dodávateľov, pestovateľov a akýchkoľvek iných zákazníkov TAC. 

 • Zoznam čiastkových sprostredkovateľov: Zoznam subjektov, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, je k dispozícii na https://www.telus.com/agcg/privacy-policy/sub-processors.

Informácie zdieľame aj v nasledujúcich prípadoch:

 • Obchodné prevody. Ak (i) nás získa, zlúči sa s nami, financuje nás alebo do nás investuje iná spoločnosť, alebo (ii) ak sa akýkoľvek náš majetok prevedie alebo môže previesť na inú spoločnosť, či už v rámci konkurzného alebo insolvenčného konania alebo inak, môžeme informácie, ktoré sme o vás zhromaždili, previesť na inú spoločnosť alebo na našich alebo ich poradcov, a to aj ako súčasť procesu preverovania zo strany potenciálnej spoločnosti/investora.  

 • Reakcia na právny proces.  Podľa potreby na „Právne účely“

Agregátne a deidentifikované informácie. Informácie, ktoré boli deidentifikované alebo agregované (takým spôsobom, že tieto informácie už nie sú považované za osobné údaje podľa platných zákonov) alebo pseudonymizované, môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb alebo inými stranami na účely výskumu, zlepšovania služieb, vývoja nových služieb, marketingu, reklamy, analýzy trendov alebo na iné podobné účely.

Umiestnenie poskytovateľov služieb a dátových centier

Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať a ukladať v ktorejkoľvek krajine, kde máme my alebo naši poskytovatelia služieb svoje zariadenia. Používaním našich Služieb beriete na vedomie, že vaše osobné údaje môžu byť spracované a uložené mimo krajiny vášho bydliska, ktorá môže mať iné pravidlá ochrany údajov ako vaša krajina. Za určitých okolností môžu mať vlády, súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo regulačné orgány v týchto krajinách právo na prístup k vašim osobným údajom. Vaše informácie budeme naďalej chrániť v súlade s týmito Zásadami.

Uchovávanie

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie našich Služieb, na plnenie účelov opísaných v týchto Zásadách alebo ako to povoľuje alebo vyžaduje zákon alebo nariadenie.

Naše používanie súborov cookie a iných sledovacích mechanizmov

My, naši poskytovatelia služieb a reklamné siete používame súbory cookie a iné sledovacie mechanizmy na sledovanie informácií o vašom používaní našich Stránok alebo Aplikácií, na prispôsobenie obsahu a poskytovanie cielených reklám prostredníctvom reklamných sietí tretích strán, keď navštívite iné stránky (pozri Reklamné siete). Tieto informácie môžeme kombinovať s inými osobnými údajmi, ktoré od vás získame (a v našom mene tak môžu urobiť naši poskytovatelia služieb). 

Súbory cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý často obsahuje jedinečný identifikátor a ktorý váš webový prehliadač uloží pri návšteve webovej stránky. Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie určitých funkcií a na prispôsobenie vašich webových skúseností tým, že si zapamätajú napríklad vaše jazykové preferencie alebo položky v nákupnom košíku. 

Súbory cookie používame na pochopenie toho, ako komunikujete s našimi Službami a vybranými webovými stránkami tretích strán, predovšetkým s cieľom zlepšiť vaše používateľské skúsenosti. 

Nižšie je uvedený prehľad toho, ako používame súbory cookie:

Nevyhnutné.  TAC používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu a umožnenie určitého fungovania našich Služieb. Tieto typy súborov cookie pomáhajú spoločnosti TAC napríklad pri overovaní vás a vášho zariadenia alebo nám umožňujú spravovať zabezpečené webové stránky. Ak sa rozhodnete tieto súbory cookie zakázať, určité funkcie našich Služieb nemusia byť k dispozícii.

Výkon. Súbory cookie používame na pochopenie toho, ako používate naše Služby, s cieľom zlepšiť ich výkon. Súbory cookie týkajúce sa výkonu generujú súhrnné, deidentifikované informácie, ktoré poskytujú prehľad o trendoch a vzoroch používania, ktoré sa môžu použiť na obchodnú analýzu, zlepšenie webových stránok a služieb a na určenie výkonnostných ukazovateľov. Tieto typy súborov cookie pomáhajú napríklad sledovať počet návštevníkov našich webových stránok.

Výbery. Súbory cookie používame na zapamätanie vašich výberov počas návštevy alebo používania Služby. Tieto typy súborov cookie nám umožňujú rozpoznať vaše zariadenie, aby ste nemuseli opakovane poskytovať rovnaké informácie. Súbory cookie môžeme používať napríklad na zapamätanie vašich jazykových preferencií.

Personalizácia. Súbory cookie používame na prispôsobenie vašich skúseností pri návšteve našich Služieb. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie obsahu, ktorý je prispôsobený vašim záujmom na základe odvodenia z vašich vzorcov prehliadania našich Služieb alebo z vášho zákazníckeho vzťahu s nami. Môže sa vám napríklad zobraziť relevantná ponuka týkajúca sa Služby na základe existujúcich Služieb, ktoré u nás v súčasnosti využívate.

Reklamné súbory cookie a súbory cookie tretích strán. Súbory cookie používame na poskytovanie reklamy šitej na mieru. Môžeme spolupracovať s reklamnými agentúrami na umiestňovaní súborov cookie, ktoré nám pomáhajú zobrazovať reklamy na webových stránkach tretích strán, na ktorých nakupujeme reklamu. Tieto typy súborov cookie tretích strán nám umožňujú pochopiť, aké reklamy vidíte a ako na ne reagujete, a to na našich Stránkach aj na webových stránkach tretích strán. To nám pomáha merať úspešnosť našich reklamných kampaní. Napríklad, keď kliknete na reklamu TAC na webovej stránke tretej strany, súbory cookie sa používajú na sledovanie účinnosti reklamnej kampane. 

Ďalšie podobné technológie.  Okrem súborov cookie používa TAC aj pixelové značky, čo sú malé priehľadné obrázky vložené do webovej stránky alebo e-mailu. V spojení so súbormi cookie používame pixelové značky, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať naše služby, webové stránky a e-maily. Môžeme napríklad zahrnúť pixelové značky do e-mailových správ alebo bulletinov, aby sme zistili, či boli otvorené alebo či sa na ne reagovalo, alebo ich môžeme použiť v našich Službách na sledovanie aktivít používateľov. .

Zakázanie súborov cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale môžete ich prijať, odmietnuť alebo vymazať prostredníctvom svojho prehliadača.  Ak akýmkoľvek spôsobom zakážete súbory cookie, niektoré funkcie našich Služieb vám nemusia byť k dispozícii.

Analýza. V niektorých našich Službách a tam, kde to povoľujú miestne zákony, používame automatizované zariadenia a aplikácie, ako napríklad Adobe Analytics a Google Analytics, na vyhodnocovanie používania našich Služieb a na pomoc pri zlepšovaní výkonu našich Služieb a používateľských skúseností. Tieto subjekty môžu na vykonávanie svojich služieb používať súbory cookie a iné technológie sledovania, ako sú webové signály alebo lokálne úložné objekty (LSO). Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach ochrany osobných údajov v službe Adobe Analytics, navštívte https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google na https://www.google.com/policies/privacy/. Môžete si tiež stiahnuť doplnok prehliadača Google Analytics Opt-out, aby ste obmedzili používanie svojich údajov službou Google Analytics na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nesledovať. V súčasnosti naše systémy nerozpoznávajú požiadavky prehliadača „nesledovať“. Môžete však zakázať určité sledovanie, ako je uvedené v tejto časti (napr. zakázaním súborov cookie).

Reklamné siete

Na umiestnenie reklamy na webových stránkach tretích strán alebo v iných médiách (napr. na platformách sociálnych sietí) môžeme využívať sieťových inzerentov. Týmto inzerentom môžeme poskytnúť informácie o vás, vrátane osobných údajov, aby nám pomohli pri našich reklamných aktivitách, a ak to vyžadujú platné právne predpisy, získame na to váš súhlas. 

Na niektorých trhoch môžeme poskytnúť informácie (napríklad vašu e-mailovú adresu) vlastným publikám Facebooku, aby sme mohli lepšie cieliť reklamy a obsah na vás a na iné osoby s podobnými záujmami na iných webových stránkach alebo v iných médiách (ďalej len „Vlastné publiká“). Môžeme tiež spolupracovať s inými reklamnými sieťami a marketingovými platformami, ktoré nám a ďalším účastníkom umožňujú cieliť reklamy na Vlastné publiká. Môžete ovplyvniť spôsob, akým vám Facebook a iné reklamné siete zobrazujú určité reklamy, ako je vysvetlené v ich príslušných zásadách ochrany osobných údajov alebo použitím nižšie opísaných možností odhlásenia.  (viac informácií o Facebook Custom Audience nájdete tu alebo ak sa chcete odhlásiť, prejdite na stránku predvolieb reklamy na Facebooku)

Ak sa nechcete zúčastniť, môžete sa odhlásiť z mnohých reklamných sietí návštevou nasledujúcich webových stránok: 

Ak sa odhlásite od ktorejkoľvek spoločnosti uvedenej na niektorej z vyššie uvedených webových stránok online reklamného priemyslu, odhlásite sa od doručovania obsahu alebo reklám na základe záujmov danej spoločnosti, ale neznamená to, že už nebudete dostávať žiadnu online reklamu. Ak to povoľujú platné právne predpisy, môžete naďalej dostávať reklamy, napríklad na základe konkrétnej webovej stránky, ktorú si prezeráte.

Odkazy

Naše Služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré nie sú pridružené. Prístup na takéto prepojené webové stránky a ich používanie sa neriadi týmito Zásadami, ale zásadami ochrany osobných údajov týchto nepridružených webových stránok. Nie sme zodpovední za informačné postupy takýchto nepridružených webových stránok.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Používame bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce citlivosti informácií, ktoré zhromažďujeme, v snahe chrániť ich pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením. 

Mali by ste podniknúť kroky na ochranu pred neoprávneným prístupom k vášmu heslu, telefónu, zariadeniu a počítaču, okrem iného tým, že sa po použití zdieľaného zariadenia odhlásite, vyberiete si spoľahlivé heslo, ktoré nikto iný nepozná alebo ho nemôže ľahko uhádnuť, a uchováte svoje prihlasovacie meno a heslo v súkromí. Nenesieme zodpovednosť za stratené, odcudzené alebo kompromitované heslá ani za akúkoľvek aktivitu na vašom účte prostredníctvom neoprávnenej aktivity s heslom.

Vaše možnosti týkajúce sa propagačných e-mailov

V súlade s platnými právnymi predpismi (v prípade potreby aj s vaším súhlasom) vám môžu subjekty skupiny TAC zasielať pravidelné propagačné a priame marketingové e-maily. Propagačné a priame marketingové e-maily môžete odmietnuť podľa pokynov na odmietnutie uvedených v e-maile. Žiadosti o odhlásenie budeme spracovávať v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak odmietnete dostávať propagačné a priame marketingové e-maily, môžeme vám aj naďalej posielať e-maily o vašom účte alebo o službách, ktoré ste si vyžiadali alebo ktoré ste od nás dostali.

Deti

Naše služby nie sú určené pre deti alebo neplnoleté osoby. Ak zistíme, že nám dieťa alebo maloletá osoba poskytla osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov.

Vaše práva na ochranu osobných údajov

Ako subjekt údajov môžete mať určité práva, pokiaľ ide o to, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi. V závislosti od toho, kde žijete, môžete mať právo uplatniť niektoré z práv, ktoré sme uviedli nižšie. Vašim požiadavkám vyhovieme v lehotách stanovených platnými právnymi predpismi, a ak to zákon povoľuje, môžeme si za odpoveď účtovať primeraný poplatok. Pošlite nám svoju požiadavku v časti „Kontaktujte nás“.

Prístup a oprava. Môžete mať právo na prístup k osobným údajom o vás, ktoré máme pod kontrolou, k tomu, ako sa tieto údaje používajú, k povahe činnosti spracovania, k zdroju vašich osobných údajov, k totožnosti prevádzkovateľa a k opisu osôb a organizácií, ktorým boli tieto údaje poskytnuté. 

V niektorých situáciách nemusíme byť schopní poskytnúť prístup k určitým osobným údajom. Napríklad, ak by zverejnenie odhalilo osobné údaje inej osoby, ak sú osobné údaje chránené právnym privilégiom alebo ak nám v tom bráni zákon, nemôžeme poskytnúť prístup. Ak vám nemôžeme poskytnúť prístup, oznámime vám to.

Hoci vynaložíme primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že osobné údaje, ktoré používame alebo zverejňujeme, sú presné a úplné, spoliehame sa na vás, že to zabezpečíte. Môžete nás požiadať o aktualizáciu alebo zmenu informácií o vás, ak sú nepresné alebo neúplné.  

Odvolanie súhlasu. Súhlas, ktorý ste predtým poskytli na spracovanie vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek zmeniť a odvolať.  Ak svoj súhlas odvoláte, je možné, že vám nebudeme môcť ponúknuť naše Služby. Môžete mať tiež právo na informácie o dôsledkoch odmietnutia alebo odvolania súhlasu.

Zrušenie registrácie účtu. V niektorých jurisdikciách môžete požiadať o zrušenie registrácie svojho účtu. 

Vznesenie námietky alebo obmedzenie spracovania. Môžete nás požiadať, aby sme zastavili alebo obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov za určitých okolností, napríklad ak sú informácie nepresné alebo ak nemáme zákonné právo ich ďalej používať.    

Vaše osobné údaje môžeme používať aj po vašej žiadosti o obmedzenie spracovania, ak ich potrebujeme na podporu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej osoby. 

Prenosnosť údajov. Ak je to technicky možné, môžete svoje osobné údaje preniesť priamo inému prevádzkovateľovi.

Automatizované rozhodovanie. Môžete namietať proti rozhodnutiam prijatým na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania, ktoré by na vás mohli mať významný vplyv. Máte tiež právo požiadať o informácie alebo preskúmať rozhodnutia prijímané automatizovanými prostriedkami, ktoré majú pre vás právne účinky alebo vás inak významne ovplyvňujú.

Anonymizácia. Môžete mať právo na anonymizáciu, zablokovanie alebo odstránenie nepotrebných alebo nadmerných osobných údajov.

Sťažnosti. Ak máte pochybnosti o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na miestny dozorný orgán.

Definície

Pozrite si nasledujúce definície pojmov použitých v týchto Zásadách: 

„Pridružená spoločnosť“ zahŕňa všetky subjekty vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou TELUS Agriculture Solutions Inc.

„Obchodné kontaktné informácie“ sú meno, titul, obchodná adresa (vrátane obchodnej e-mailovej adresy), obchodné telefónne alebo faxové čísla zamestnanca organizácie, ktoré sa zhromažďujú, používajú alebo zverejňujú na účely komunikácie s jednotlivcom v súvislosti s jeho zamestnaním, podnikaním alebo povolaním.

„Prevádzkovateľ“ je organizácia, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

„Zákazník“ je zákazník spoločnosti TAC, ktorý je obchodnou spoločnosťou, podnikom alebo inou organizáciou, ale nie je Koncovým používateľom. 

„Koncový používateľ“ je zástupca alebo osoba, ktorú Zákazník poveril používaním Služieb.

„Sprostredkovateľ“ je organizácia, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

„Spracovanie“ je zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadanie, používanie, zhromažďovanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo ničenie osobných údajov.

„Subjekty skupiny TAC“ sú všetky pridružené spoločnosti TELUS Agriculture Solutions Inc. a skupiny spoločností, ktoré vlastní alebo kontroluje spoločnosť TELUS Corporation.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa aspektov ochrany osobných údajov našich Služieb alebo chcete podať dotaz, žiadosť alebo sťažnosť, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Ďalšie kontaktné údaje nájdete v zozname.