EN | | | ਪੰਜਾਬੀ

EN | | | ਪੰਜਾਬੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ: 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ $15/ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ LivingWell Companion™ ਪਾਓ।

LivingWell Companion™

ਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਂਝੇ ਰਹੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ $300 ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ।

ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

1-888-505-8008

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ 24/7 ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕੀਮਤ

ਚਲਦੇ ਹੋਏ

LivingWell Companion Go

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਵਾਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ GPS ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁੜੋ।

ਘਰ ਵਿੱਚ

LivingWell Companion Home

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 24/7 ਮਦਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

— ਵੈਨਕੂਵਰ, BC ਤੋਂ ਸ਼ੀਲਾ

ਜੀਓ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਕਰ।

ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

1-888-505-8008

ਜੀਓ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਕਰ।

ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

1-888-505-8008