ਸਿਹਤ / ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ / LivingWell Companion / ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

EN |  |  | ਪੰਜਾਬੀ

EN |  |  | ਪੰਜਾਬੀ

LivingWell Companion ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

LivingWell Companion™


In the home w/o fall

LivingWell Companion™

Home ਵਿੱਚ (ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ)

$25
/ਮਹੀਨਾ
$40
/ਮਹੀਨਾ

1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ $180 ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ

  • 24/7 ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ
  • ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2-ਪਾਸੇ ਵੌਇਸ ਕਾਲ
In the Home (with fall detection)

LivingWell Companion™

Home ਵਿੱਚ (ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ)

$35
/ਮਹੀਨਾ
$50
/ਮਹੀਨਾ

1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ $180 ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ

  • 24/7 ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ
  • ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2-ਪਾਸੇ ਵੌਇਸ ਕਾਲ
  • ਸਵੈਚਲਿਤ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ
On the Go

LivingWell Companion™

Go ਤੇ

$45
/ਮਹੀਨਾ
$60
/ਮਹੀਨਾ

1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ $180 ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ

  • 24/7 ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ
  • ਪੈਂਡੇਂਟ ਰਾਹੀਂ 2-ਪਾਸੀਂ ਵਾਇਸ ਕਾਲ
  • ਸਵੈਚਲਿਤ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ
  • ਕੈਨੇਡਾ-ਭਰ ਵਿੱਚ GPS ਕਵਰੇਜ

ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

1-888-505-8008