ਸਿਹਤ / ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ / LivingWell Companion / ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

EN |  |  | ਪੰਜਾਬੀ

EN |  |  | ਪੰਜਾਬੀ

LivingWell Companion™

ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

LivingWell Companion™

ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

LivingWell Companion™

ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ (GPS ਨਾਲ)

$55
/ਮਹੀਨਾ

ਹੋਮ (ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ)

$35
/ਮਹੀਨਾ

ਹੋਮ (ਮੂਲ)

$25
/ਮਹੀਨਾ

ਸਮਰੱਥਾ
24/7 ਨਿਗਰਾਨੀ
ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਸੰਪਰਕਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
GPS ਟਰੈਕਿੰਗ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਬਟਨ
ਸਵੈਚਲਿਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ
ਪਾਣੀ ਰੋਧਕ
ਕੀਮਤ
ਹਾਰਡਵੇਅਰਸ਼ਾਮਲਸ਼ਾਮਲਸ਼ਾਮਲ
ਵਾਧੂ ਪੈਂਡੈਂਟਇੱਕ-ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ $80ਇੱਕ-ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ $50
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਅਵਧੀਦਰ-ਮਹੀਨੇਦਰ-ਮਹੀਨੇਦਰ-ਮਹੀਨੇ
ਸਥਾਪਨਾ
ਘਰ ਭੇਜੋ
ਕਵਰੇਜ
ਅੰਦਰ
ਬਾਹਰਪੂਰੇ ਕਨੇਡਾ
ਸ਼ਾਮਲ
ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਬੈਲਟ ਕਲਿੱਪ
ਕਲਾਈ ਦਾ ਬੈਂਡ

ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ (GPS ਨਾਲ)

$55
/ਮਹੀਨਾ

ਹੋਮ (ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ)

$35
/ਮਹੀਨਾ

ਹੋਮ (ਮੂਲ)

$25
/ਮਹੀਨਾ

ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ (GPS ਨਾਲ)

$55
/ਮਹੀਨਾਹੋਮ (ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ)

$35
/ਮਹੀਨਾਹੋਮ (ਮੂਲ)

$25
/ਮਹੀਨਾ