ਸਿਹਤ / ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ / LivingWell Companion / LivingWell Companion Go ਸਮਰਥਨ

EN | | | ਪੰਜਾਬੀ

EN | | | ਪੰਜਾਬੀ

ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

LivingWell Companion ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

LivingWell Companion Go ਲਈ, ਸਰਲ 3 ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਜੋ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

  1. ਕੋਰਡਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ

  2. ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਦੋ-ਪਾਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

  3. ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੋ


ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਥਾਪਨਾ


ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ
ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ

ਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

LivingWell Companion™ Home

ਘਰ ਵਿੱਚ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ। 24/7 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮ- ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

LivingWell Companion™ Home

ਘਰ ਵਿੱਚ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ। 24/7 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮ- ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।