ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਟ ਪਲੈਨ ਨਾਲ ਲਓ $0 ਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ।

ਫ਼ੈਸਿਟਵ ਡੀਲ ਦੀ ਧੁੰਨ 'ਤੇ ਆਜਾ ਨੱ ਚ ਲੈ। ਦੋਸਤ ਨੂੰ TELUS ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ $50 ਬਿੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ।

 

ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ


TELUS - Central City Mall

10153 King George Blvd unit 132
Surrey
V3T 2W1

Mon-Fri 10:00AM - 9:00PM
Sat 10:00AM - 6:00PM
Sun 11:00AM - 6:00PM

Get directions

TELUS Store - Scottsdale Centre

7031 120th St unit 7077
Delta
V4E 2A9

Mon-Wed 10:00AM - 6:00PM
Thurs-Fri 10:00AM - 9:00PM
Sat 10:00AM - 6:00PM
Sun 11:00AM – 5:00PM

Get directions

TELUS Store - Sevenoaks Shopping Ctr Kiosk

32900 S Fraser Way unit 107
Abbotsford
V2S 5A1

Mon-Tues 9:30AM - 5:30PM
Weds-Fri 9:30AM - 9:00PM
Sat 9:30AM - 5:30PM
Sun 11:00AM – 5:00PM

Get directions

TELUS Store - Guildford Town Centre

2695 Guildford Town Centre unit 1150
Surrey
V3R 7B9

Mon-Fri 10:00AM - 9:00PM
Sat 10:00AM - 9:00PM
Sun 10:00AM - 6:00PM

Get directions

Open Connection - Surrey

7380 King George Blvd unit 108
Surrey
V3W 5A5

Mon-Fri 10:00AM - 9:00PM
Sat 10:00AM - 9:00PM
Sun 10:00AM - 6:00PM

Get directions

Apex - Surrey

13734 104 Ave Suite 201
Surrey
V3T 1W5

Mon-Fri 9:00AM - 5:00PM
Sat Closed
Sun Closed

Get directions

Tom Harris - Mission Hills

32670 Lougheed Hwy unit 100
Mission
V2V 1A7

Mon-Fri 9:30AM - 6:00PM
Sat 10:00AM - 5:00PM
Sun 11:00AM - 4:00PM

Get directions

Tom Harris - Mission SmartCentre

31956 Lougheed Hwy unit D110
Mission
V2V 0C6

Mon-Fri 9:30AM - 6:00PM
Sat 10:00AM - 5:00PM
Sun 11:00AM - 4:00PM

Get directions

Tom Harris - Aldergrove

26310 Fraser Hwy #310
Aldergrove
V4W 2Z7

Mon-Fri 9:30AM - 6:00PM
Sat 10:00AM - 5:00PM
Sun Closed

Get directions

Tom Harris - Cloverdale Crossing

17725 64 Ave #201
Surrey
V3S 1Z2

Mon-Fri 10:00AM - 6:00PM
Sat 10:00AM - 6:00PM
Sun Closed

Get directions

Tom Harris - Grandview Corners

16041 24 Ave #30
Surrey
V3S 9H7

Mon-Fri 10:00AM - 6:00PM
Sat 10:00AM - 6:00PM
Sun 11:00AM - 4:00PM

Get directions

Tom Harris - South Point Exchange

3041 152 St #860
Surrey
V4P 3K1

Mon-Fri 10:00AM - 6:00PM
Sat 10:00AM - 6:00PM
Sun Closed

Get directions

Clearwest Solutions Inc.

3122 Mount Lehman Rd B145
Abbotsford
V2T 0C5

Mon-Weds 9:00AM - 8:00PM
Thurs-Fri 9:00AM - 9:00PM
Sat 9:00AM - 6:00PM
Sun 10:00AM - 6:00PM

Get directions

Apex Communications Inc.

32915 S Fraser Way #2
Abbotsford
V2S 2A6

Mon-Fri 9:00AM - 5:00PM
Sat Closed
Sun Closed

Get directions

TELUS Store Oakridge Centre

650 WEST 41 Ave unit 429
VANCOUVER
V5Z 2M9

Mon-Tue 9:30AM - 6:00PM
Wed-Fri 9:30AM - 9:00PM
Sat 9:30AM - 6:00PM
Sun 11:00AM – 6:00PM

Get directions

Clearwest Solutions Inc.

2140 Sumas Way #405
Abbotsford
V2S 2C7

Mon-Fri 9:00AM - 8:00PM
Sat 9:00AM - 6:00PM
Sun 10:00AM - 6:00PM

Get directions